Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Inkuru nyamukuru

  • Insert highlight text here
  • Insert another Highlight here.
Insert Kirundi-language alt-text
Insert Kirundi-language image caption.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Ibiharuro nyamukuru

Inkuru ntishoboye kuboneka

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Amafaranga

$106.3M
Amafaranga akenewe
$68.8M
Amafaranga amaze kuboneka
65%
Urugero rw'amafaranga yabonetse
FTS

URL:

Yuguruwe:

Mudukeneye

Jutta Hinkkanen

Insert Kirundi-language job title